top of page

החלטת הממשלה 3790

-צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים
רקע להחלטת ממשלה 3790

החלטה מס' 1775–  "התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה" – עברה ביום ה- 29.6.2014. להחלטה מוקצים בין השנים 2014-2018, 200 מלש"ח, כאשר 70 מלש"ח מתוכו הם תקציב אוצרי, 25 מלש"ח תקציב עיריית ירושלים והשאר מתקציב המשרדים השותפים. המסקנה העיקרית מהפקת הלקחים לגבי יישום התכנית היא שנדרש תקציב בסדר גודל משמעותי על מנת לייצר שינוי בתפוסי החינוך, הכלכלה, התעסוקה ועוד. התקציב הקיים לא אפשר מיקוד מאמץ באזורים גיאוגרפיים מוגדרים.

 

החלטה מס' 2684- "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי" עברה ביום ה- 28.5.2017, תכנית המשכית ומשלימה להחלטת ממשלה 1775.

החלטה מס' 3790 – "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" – עברה ביום ה- 13.05.2018. להחלטה מוקצים בין השנים 2018-2023, 2.1 מיליארד שקלים. תחומי ההתערבות נבחרו ביחס לפוטנציאל ההשפעה שלהם על אוכלוסיית מזרח ירושלים. קביעת יעדי מאקרו בתכנית כגון חינוך, תחבורה, תחום התעסוקה והרווחה (תומכת תעסוקה) "איכות החיים". התכנית מלווה בצוות יועצי שיתוף ציבור, מכון מחקר המבצע  מדידה והערכה וגוף מייעץ – אלכ"א .

החלטת ממשלה 3790
bottom of page