top of page

בריאות

מעבר למודל הפעלה ישירי

לצורך יישום החלטת ממשלה 3790 , במהלך חודש יוני 2019, לאחר אישור משרד המשפטים, נחתמו ופורסמו מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים המבצעות מעבר למודל הפעלה ישיר של שירותי הרפואה בירושלים.
בהתאם לתנאי המבחן, קופת חולים שפתחה מרפאות חדשות בהפעלה ישירה ובזמן סמוך לפתיחת המרפאה, הפסיקה התקשרות באמצעות מיזם באותו אזור מגורים - תהא זכאית לתמיכה.
קופות החולים התבקשו להגיש נתונים בדבר פתיחת מרפאות חדשות בהפעלה ישירה עבור שנת 2019 בהתאם לתנאי המבחן כפי שפורסמו. רוב המרפאות אינן ניתנות להשכרה מהבעלים ובמקומות אחרים אינן ניתנות להשכרה מטעמים פוליטיים. כתוצאה מכך, החסם העיקרי הוא שכירות הנכסים.

 

נכון לנתונים שהתקבלו עבור 2019 מעבר למודל הפעלה יושם בקופת חולים אחת.

Doctor Using Digital Tablet
דוחות ביצוע
bottom of page