top of page

השכלה גבוהה

השכלה גבוהה היא אחד הכלים המרכזיים לשינוי כלכלי- חברתי. בשנתיים האחרונות ניתן לראות את הגידול המשמעותי במספר הסטודנטים במכינות הקדם אקדמיות במזרח ירושלים, גידול של כ-90%. כמו כן, ניתן לראות כי מספר הסטודנטים ממזרח ירושלים הלומדים לתואר ראשון במוסדות האקדמיים שבתקצוב ות"ת גדל למעלה מ-75% בשנתיים האחרונות ובהתאם לכך התקציב גדל.

צוות השכלה גבוהה האמון על יישום החלטת הממשלה מתכנס אחת לחודש וחצי. הצוות מובל על ידי היחידה לשיתוף הציבור והמל"ג, ושותפים בו הות"ת, עיריית ירושלים, נציגי תוכנית רואד ומשרד ירושלים ומורשת. הצוות מתעדכן באופן שוטף בשלבים המקדמים את יישום תחום זה

ונוצרים שיתופי פעולה משמעותיים ופוריים.

בנוסף, ות"ת מקבלת מהמוסדות האקדמיים עדכון תקציבי חצי שנתי. עדכון זה מועלה מדי פעם לאתר ניהול ההחלטה.

College Campus
כללי
כללי
College Students

תוכנית רואד 

תכנית לאומית טרום האקדמיה למתן מידע, ייעוץ והכוון על ההשכלה הגבוהה, פועלת ביישובי החברה הערבית בכל הארץ

מכינות קדם אקדמיות

מעטפת לתלמידי המכינה אשר מטרתה שיפור סיכויי הקבלה של הסטודנט לתואר ראשון באקדמיה. 
סל מעטפת הכולל: תגבור שפתי (עברית ואנגלית), שיעורי עזר, מימון קורס הכנה לפסיכומטרי, תכנים תרבותיים וחברתיים, ייעוץ אישי ומימון מעונות\הסעות 

תמיכה בסטודנטים לתואר ראשון 

מעטפת ללימודי תואר ראשון בעיקר לשנה א', מטרת המעטפת לצמצם את הנשירה, העלאת ההישגים האקדמיים, צמצום תחושת הניכור בקמפוס והרחבת האפשרות למימוש הפוטנציאל הלימודי. 
סל המעטפת כולל: חיזוק השפה העברית והאנגלית, סיוע ותגבור אקדמי, שיפור מיומנויות למידה, ייעוץ אישי, תמיכה נפשית, חניכה חברתית, התאמות תרבותיות וכדומה

דוחות ביצוע 

תוכנית מצטיינים (אלבשאיר)
תוכנית מצטיינים (אלבשאיר)
תלמידים מצטיינים מכיתות י- י'ב

תוכנית מצטיינים (אלבשאיר) 

תכנית מצטיינים לעידוד מובילי שינוי במזרח ירושלים, תוכנית בתשלושה שלבין: שלב התלמידים, מצטיינים לאקדמיה וסטודנטים

אלבשאייר.PNG
bottom of page