top of page

חינוך

תכנית החומש בתחום החינוך עוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

קידום השפה העברית, קידום החינוך הטכנולוגי, הגדלת היקף החינוך הבלתי פורמלי ומתן תמריצים פיזיים ופדגוגיים להרחבת תכנית הלימודים הישראלית.

בשנים האחרונות של יישום ההחלטה, נרשמו הישגים רבים כמו: מעבר נרחב של תלמידים מבתי ספר מהמסלול המוכר שאינו רשמי, לבתי ספר רשמיים, אחוז הלומדים במסלול הישראלי מתוך כלל המערכת כמעט הכפיל עצמו בעין תוכנית החומש ועוד הישגים רבים. 

למרות ההצלחות הרבות קיימים אתגרים רבים. אתגר משמעותי ראשון הינו הטמעת התוכנית הישראלית ועמידה ביעד שהגדירה הממשלה העוסק בגידול מספרי כיתות א' הלומדות לפי תוכנית ישראלית. אתגר נוסף הוא לימוד השפה העברית אשר חוצה את תחום החינוך, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה.

חינוך פורמלי
חינוך פורמלי
חינוך בלתי פורמלי
חינוך בלתי פורמלי
בתי ספר יסודיים 

חוג לכל ילד כיתות ג'- ו' 

חוגי העשרה לתלמידי יסודי 

מרכזי למידה 

מרכזי למידה והעשרה  למקצועות ליבה, עברית וחוגים  

בתי ספר מנגנים 

שיעורי מוזיקה לתלמידי כיתה ג'- ה'

School Supply
בתי ספר ייסודיים ועל יסודיים 

ריכוזי עוגן קהילתיים 

מתכללים של פעילות החומש בבתי ספר במזרח ירושלים. תפקידם העיקרי לרכז את הפעילות ולהנגיש למנהל את האפשרויות, המידע, הנוכחות, ולהוות אנשי הקשר מול המחוז 

מלש"ים

תכנית מנהיגות והכשרת מדריכים צעירים 

מד"צים צעדים 

הקניית כלים להדרכה, עמידה מול קבוצה, פיתוח מנהיגות ועוד, לתלמידי על יסודי 

קמפיין העלאת מודעות לתרבות הפנאי 

ארגון נוער 

תנועת נוער בהדרכת בוגרי תוכנית צעירים  

צופי בית ספר 

מרכזי לימוד שדה 

בתי ספר על יסודיים 

תוכנית העצמה לבני נוער 

קורסי הכשרה והעצמה לכיתות ז'- יא' 

מרכזי למידה 

מרכזי למידה לתגבור מקצועות ליבה, עברית וחוגים 

מנהיגות צעירה עתידית

תנועת נוער שמטרתה מתן כלים להעצמה אישית וחיבור לקהילה 

חינוך טכנולוגי
חינוך טכנולוגי

ליווי בתי הספר 

ליווי פדגוגי לצוותי הוראה  

פיתוח פיזי 

שדרוג תנאים פיזיים בבתי הספר

שכירויות 

בכל שנה תשפה החלטת הממשלה את הרשות בגין שכירויות בעלות של 13.4 מיליון ₪ 

על יסודיים

מגמות טכנולוגיות 

קורסים מקצועיים לתלמידי על - יסודי, תעודת הסמכה 

קורסים קצרי מועד

קורסים טכנולוגיים המזכים בתעודת מקצוע תוך שנת לימודים אחת. מטרתם לשלב תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה בעולם התעסוקה

תכניות ייחודיות 

כיתות חכמות  

Students Typing at Their Computers
מניעת נשירה וטיפול בפרט
מניעת נשירה וטיפול בפרט 

חממות למניעת נשירה    

תכנית התערבות חינוכית - טיפולית והשכלתית של קידום נער 

תוכנית חוסן  

תוכית המפתחת ומחזקת חוסן אישי, מיומניות וכלים רגשיים, קוגנטיביים והתנהגותיים להתמודדות אישית עם מצבי לחץ בשגרה.

Pencils and Notebooks

תוכנית טיפול בפרט לכל  בית ספר- מל"א  

תוכנית מעברים עם תלמידים בסיכון ריגשי 

תוכנית גשרים 

תכנית ליצירת רצף טיפולי בין בית הספר ליחידה לקידום נער בקהילה 

עברית 
עברית
Student Writing

כוח אדם להוראת עברית כשפה שנייה 

כניסת אולפני עברית (על יסודי)/ מרכזי למידה לעברית (יסודי)

אולפני עברית למורים 

אולפני עברית לתלמידים

 אולפני עברית מדוברת ואולפני אקדמיה לתלמידי בתי הספר 

דוחות ביצוע
bottom of page