top of page

כלכלה ומסחר

עם פרוץ משבר הקורונה נרשמה פגיעה קשה בתעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית ככלל ובקרב אוכלוסיית מזרח
ירושלים בפרט. רבים מהמועסקים באוכלוסייה הערבית עובדים בענפים שנפגעו בצורה משמעותית בעת המשבר
וצפויים להיות האחרונים שיחזרו לפעילות סדירה.
בסיכום שנת פעילות מאתגרת זו ובמסגרת הפעילות הענפה של ריאן מזרח ירושלים, המופעלת על ידי משרד העבודה
והרווחה ועיריית ירושלים, המרכז טיפל ב 2,147- משתתפים ) 493 גברים ו 1,654- נשים שהם מעל יעדי המרכז(, וסיפק
מענים מקצועיים בתחום התעסוקה, תוך מתן סל שירותים רחב ומקצועי למשתתפי התוכנית והתייחסות לחסמים
הנוגעים למזרח העיר בתחום התעסוקה.

תמרוץ מעסיקים
תמרוץ מעסיקים

במטרה לתמרץ מעסיקים להעסיק עובדות ממזרח ירושלים, הרשות להשקעות ופיתוח תעשייה וכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, גיבשה נוהל שיהווה סיוע למעסיקים לקלוט עובדות ממזרח ירושלים, בהתאם להוראת מנכ"ל 4.17  (היקף הסיוע יעמוד על 20 אש"ח)

נוהל תמריצים.PNG
מרכז עסקים

הקמת מרכז עסקים 

לאחר מאמצים משותפים של מעו"ף עם היחידה לפיתוח מזרח ירושלים נמצא נכס באזור שער שכם בשכונת מוסררה. שלוחת מעו"ף מזרח ירושלים עברה אל הנכס הנ"ל (הסכם נחתם עם בעלי הנכס החל מיולי 2020 ועד לסוף השנה) והמרכז נפתח בינואר 2021.

לבניין 2.5 קומות והוא כולל:

  • כ- 18 מקומות ישיבה ב open space

  • כ-18 משרדים סגורים בגדלים שונים

  • כיתת הדרכה 

סניף מעו"ף

בנוסף, קיימת נגישות לאנשים עם מוגבוליות לקבלת כלל שירותי מרכז העסקים (כולל משרדי מעו"ף וכיתת הדרכה).

%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A2%D7%A1%

בינואר 2021 נפתח מרכז העסקים בשכונת מוסררה על קו התפר בין העיר העתיקה לחדשה.

ועדת היגוי המשותפת למשרד הכלכה, המשרד לענייני ירושלים ומורשת, פמ"י ונציגי עיריית ירושלים. 

ניהול המקום יהיה בידי מעו"ף ומשרד הכלכלה. 

חתימת ההסכם היא ל 3 שנים עם אפשרות להמשיך. 

2021- תכנון

הסתיים תהליך בחירת מקום ויזם, ההתקשרות היא על בסיס תשלום לפי שוכר או אחוז תפוסה.

ועדת היגוי שחבריה:

משרד הכלכלה 

המשרד לענייני ירושלים ומורשת 

עיריית ירושלים המפקחת על התכנים והמחירים של המכרז

תחילת פעילות 1 בניואר 2021

דיווח פעילות 2019- ביצוע 

בתהליך בחירת מקום ויזם, ההתקשרות תהיה על בסיס תשלום לפי שוכר או אחוז תפוסה. 
ועדת היגוי שחבריה:

משרד הכלכלה

המשרד לענייני ירושלים והתפוצות 

עיריית ירושלים, שתפקח על התכנים והמחירים של המכרז

דיווח פעילות 2019- ביצוע 

רחובות ומסחר
רחובות מסחר

פיתוח תוכנית ממשלתית לתמיכה בפיתוח עסקי ופיזי של מרכזים ואיזורי מסחר

נבחרו שני רחובות מתוך רשימה של עשרות רחובות, שבהם תתחיל עבודת הפיתוח. שני הרחובות: רחוב אלמדינה אלמנורה בשכונת צור באהר ורחוב אבו טור 

Knit Shop
רחובות מסחר.PNG
קידום עסקים קטנים ובינוניים
קידום עסקים קטנים ובינוניים
Online Discussion

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תפעל לעידוד, לפיתוח ולקידום עסקים קטנים ובינוניים מותאמים לאוכלוסייה במזרח ירושלים. במסגרת התוכנית עבור השנים 2023-2019, יוקמו במרכז העיר, מרכז עסקים בין היתר, מרכז עסקים ומאיץ עסקים לךיזמים לשנים 2020-2019 במזרח ירושלים

דוחות ביצוע
bottom of page