top of page

מקרקעין

תכנון ורישום מקרקעין
Blueprint

במטרה ליצור מנוע דחיפה ומנגנון יעיל לפתרון בעיות רישום והסדרת מקרקעין במזרח ירושלים, נוצר שיתוף פעולה בין: משרד המשפטים, אגף התקציבים, משרד ראש הממשלה, רשות מקרקעי ישראל, משרד ירושלים ומורשת, מפ"י - המרכז למיפוי ישראל, מינהל תכנון במשרד האוצר ועיריית ירושלים. גופים אלה פועלים לשיפור ולייעול תהליכי מתן השירות, להנגשת המידע ואיסופו לקראת ההסדר העתידי ולהפעלת צוותי עבודה משותפים שמתכללים את עבודת כלל הגורמים המעורבים בהסדר. כל זאת, כדי ליצור מנוע דחיפה ומנגנון יעיל לפתרון בעיות

דוחות ביצוע
bottom of page