top of page

תחבורה

במטרה לשפר את השירות בתחבורה הציבורית במזרח ירושלים ולהגדיל את נגישות התושבים לכלל חלקי העיר, הוקצה תקציב של 585 מלש"ח הכולל גיבוש תוכנית רב- שנתית לשדרוג עתידי של תשתיות ולקידום פרויקטים זמינים לביצוע בתחום הכבישים המאספים, ועוד.   

Public Transportation
שיפור תשתיות תחבורה
שיפור תשתיות תחבורה
Road Roller

גובשה תוכנית עבודה לשיפור תשתיות תחבורה במזרח העיר, התוכנית כולל כ- 12 כבישים שונים. תוכנית זו מסתמכת על מודל כלכלי אשר מגדיר את הקריטריונים לבחירת כבישים חדשים.

מודל זה גובש על ידי צוות משנה לתחבורה מטעם החלטת הממשלה 

שילוב הסדר הרב-קו במזרח ירושלים
רב- קן וחיבור מזרח ומערב העיר

משרד התחבורה מגבש תכנון מחודש לקווי השירות הפועלים במזרח ירושלים, מטרת התוכנית היא שיפור השירותים הניתנים לאזרחים בשכונות מזרח ירושלים, לרבות הרחבת כיסוי שירותי התחבורה בשכונות, הגברת תדירות הקווים והארכת שעות הפעילות. כמו כן, עדכון וייעול מסלולי הקווים הקיימים ושיפור השירותים משכונות ברחבי מזרח ירושלים למוקדי ביקוש במערב ירושלים.

רשימת הקווים שהוטמעו: 

  • קו 98 צור באהר - תלפיות - בית צפאפה - מלחה

  • קו 97 צור באהר - רמת רחל - גבעת רם

  • קו 91 צור באהר - רמת רחל - בית חולים שערי צדק - גבעת שאול

  • קו 49 מעבר רחל- תלפיות - דרך כביש אחד לשכונות צפון

שילוב הסדר כרטיס הרב-קו בכלל אמצעי התחבורה הציבורית במזרח העיר באופן שיאפשר לנוסעי התחבורה הציבורית נסיעה משולבת בכלל אמצעי התחבורה הציבורית (בדומה למערב העיר).
הפעלת הרב-קו באמצעות חוזה ערך צבור כבר מופעל אצל כלל המפעילים. התכנון לשיתוף הנסיעה במערב העיר מחייב העלאת תעריפים ל- 5.9 ₪. ככל שהשרים יחתמו על צו להעלאת תעריפים התכנון הוא ליישום בתחילת רבעון שני 2021 .

Bus Passengers
תכנון מפורט של המקטע הצפוני של  "הכביש האמריקני"
הכביש האמריקני
כביש אמריקאי.jpg

ירושלים מתחדשת - מבט הציפור

פרויקט תחבורתי נרחב במזרח ירושלים שנמנה עם שורת ההשקעות של עיריית ירושלים ומשרד התחבורה במזרח העיר. הפרויקט יביא להקלה משמעותית בעומסי התנועה ויגדיל את הנגישות לשכונות מזרח ירושלים 

דוחות ביצוע
bottom of page